کی بی ایی

تاسیس این شرکت بیشتر جهت رفع نیاز کشورهای اروپای شرقی صورت گرفت

که علاوه بر آلمان در روسیه نیز تولید می گردد و طرفدارهای زیادی دارد

این پروفیل تا دمای 60 – درجه مقاوم می باشد. ضریب مقاومت در برابر انتقال حرارت 0.71 می باشد.

پروفیل کی بی ایی بدون سرب و دوستدار محیط زیست می باشد.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.