کرتین وال پیش ساخته UNITIZE

به کرتین وال یونیتایز UNITIZE ، کرتین وال پنل سیستم نیز گفته می شود.

که به دو صورت

  • یونیتایز UNITIZE
  • سِمی یونیتایز SEMI UNITIZE

کرتین وال یونیتایز ، دارای بهترین شرایط اجرایی است.

چرا که امکان تکمیل همزمان اسکلت با نمای کرتین وال فراهم می باشد

و در پروژه هایی که سرعت ساخت مدنظر باشد از روش پنل سیستم یونیتایز استفاده می شود.

پنل های نما بطور کامل در کارخانه ساخته می شوند و بوسیله قطعه اتصال (آنکراژ) به اسکلت ساختمان متصل می شوند.

تفاوت یونیتایز و سِمی یونیتایز (نیم پیش ساخته)

در سیستم سِمی یونیتایز شبکه لامل در کارخانه ساخته می شود.

شبکه ها همانند نردبانی در یک یا دو طبقه ساخته و به نما متصل می شود

و نصب شیشه مانند سیستم درجا STICK ادامه پیدا می کند

از مزایای سِمی یونیتایز سرعت بیشتر نسبت به سیستم درجا است.

برای مواقعی که کار در حمل میسر نیست یا هزینه دار می شود استفاده می شود.

ضمن اینکه امکان همزمانی فعالیت ها را به پروژه می دهد.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.