اسپایدر سازه فضایی

اسپایدر سازه فضایی برای ابعادهای بزرگ استفاده می شود..

در ابعاد بزرگ سازه لوله ای مناسب نخواهد بود و به علت امکان کمانش طولی سازه بایستی از خرپاها استفاده کرد.

از این نمای مدرن می توان در نماها و سقف ها استفاده کرد.

و محدودیت طولی 4.2 متر سازه لوله ای را ندارد.

با سازه فضایی می توان سازه قوسی و سازه های گنبدی را اجرا نمود.

این نوع سازه را می توان به صورت پیش ساخته و با اتصال گره های فلزی بکار برد.

سرعت بالا و شکل پذیری از مزایای دیگر سیستم سازه فضایی است.

لطفا ما را در صفحه اینستاگرام دُروین همراهی نمایید.